Sprawdź nasze usługi:

Jak zostać rzeczoznawcą?

Rzeczoznawcą Stowarzyszenia PLMOT może zostać osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie
 • korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • nie była karana wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie;
 • posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w dziedzinie związanej z motoryzacją;
 • posiada 2-letnią praktykę zawodową w dziedzinie związanej z motoryzacją *;
 • posiada prawo jazdy kategorii A, B oraz C1 lub C**;
 • cechuje się wzorową postawą moralną, etyczną, społeczną i obywatelską;
 • daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków rzeczoznawcy;
 • wyrazi zgodę na ustanowienie jej rzeczoznawcą;
 • posiadane wiadomości specjalne wykaże dokumentami lub innymi dowodami (ocena, czy posiadanie wiadomości specjalnych zostało dostatecznie wykazane, należy do prezesa stowarzyszenia lub osoby przez niego upoważnionej);
 • złoży wniosek o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Motoryzacyjnej i Ruchu Drogowego PLMOT;
 • złoży co najmniej 10 opinii zaliczeniowych z zakresu kompetencji rzeczoznawczych A i C oraz co najmniej 5 opinii zaliczeniowych z zakresu kompetencji D, które zostaną ocenione przez Komisję Techniczną SRTMiRD PLMOT;
 • uzyska pozywtywny wynik egzaminu certyfikacyjnego w zakresie żądanych kompetencji rzeczoznawczych;
 • złoży wniosek o nadanie licencji i wpisanie na Listę Rzeczoznawców Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Motoryzacyjnej i Ruchu Drogowego PLMOT;

 


* Wymogu praktyki zawodowej nie stosuje się do osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej.

** Warunkiem koniecznym przystąpienia do Stowarzyszenia PLMOT jest posiadanie prawa jazdy kategorii A, B oraz C1 lub C. Jednocześnie istnieje możliwość przystąpienia do Stowarzyszenia z posiadaniem prawa jazdy min. kategorii B, przy zastosowaniu czasowego ograniczenia kompetencji rzeczoznawczych. Szczegóły warunków pzystąpienia do Stowarzyszenia dla kandydatów z prawem jazdy kategorii B udzielane są telefonicznie.

 

Wpis na Listę Rzeczoznawców Samochodowych prowadzoną przez Ministerstwo Infrastruktury, sporządzaną zgodnie z art. 79a ustawy z dnia 20.06.1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018r. poz. 1990, z późn. zm.) jest możliwy przy spełnieniu warunków opisanych w ww. ustawie, a w tym po uzyskaniu Certyfikatu Kompetencji Rzeczoznawcy.


Stowarzyszenie Rzeczoznawców
Techniki Motoryzacyjnej
i Ruchu Drogowego PLMOT

 
ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 10 lok. B6
81 - 383 Gdynia


   + 48 58 500 89 36
kontakt@plmot.pl
 
Copyright © 2016 PLMOT


Copyright © 2016 PLMOT